Szanowni Państwo,

Pracownicy GPPL,  

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanym potocznie RODO, przekazujemy Państwu krótką informację o tym czym jest RODO, jakie dane osobowe przetwarzane są w Naszej firmie oraz jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z nowymi przepisami.

CZYM JEST RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadzonego w celu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej której tożsamość można ustalić na podstawie wskazanych danych. Danymi osobowymi będą więc takie informacje jak np. imię, nazwisko czy numer identyfikacyjny.  

CZYM JEST PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie danych osobowych to każda operacja wykonywana ze wskazanymi danymi taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie,  usuwanie lub niszczenie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych, a więc decyduje o ich wykorzystaniu. W związku z zatrudnieniem w Naszej firmie administratorem Twoich danych osobowych jest Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-366) przy ul. Foksal 10E.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

po pierwsze – w celach związanych z obowiązkami Firmy jako Twojego pracodawcy, takich jak prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz płacowej, czy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

po drugie – w celach związanych z działalnością gospodarczą Firmy, takich jak odpowiednie dokumentowanie procesów produkcji, zabezpieczenie interesów Firmy, czy zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującym się na terenie zakładu pracy.

CZY ADMINISTRATOR MA JAKIEŚ OBOWIĄZKI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Na Administratorze danych ciąży przede wszystkim obowiązek zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz należytego zabezpieczenia danych m. in. przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosunkiem pracy to ustawodawca określa czas, przez który pracodawca zobowiązany jest przechowywać określone dane. W przypadku np. akt osobowych pracownika jest to okres 50 lat.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych “prawo do bycia zapomnianym”
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GPPL

Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. jako administrator Twoich danych osobowych podjął wszystkie niezbędne działania – organizacyjne i prawne – mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie procesu przetwarzania danych osobowych w firmie.

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych w GPPL prosimy o kontakt z Panem Maciejem Żakiewiczem (m.zakiewicz@gppl.pl).