Ochrona Danych Osobowych – RODO

Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych we wszelkich wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem witryny https://gppl.eu oraz przesyłanych do i ze skrzynek emailowych w domenie @gppl.pl lub @gppl.eu, w tym danych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres email ich adresatów jest firma Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o., ul. Foksal 10E, 00-366 Warszawa. Do każdej wiadomości, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) dołączona jest informacja o ochronie danych osobowych wraz z linkiem do niniejszej strony, na której opublikowana jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym m. in. imienia, nazwiska, adresu, adresu internetowego, numeru telefonu, NIP jest Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o., ul. Foksal 10E, 00-366 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, natomiast nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem rodo (@) gppl.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów: art. 6 ust.1 lit. a), b), c), d) i f) RODO, a więc:

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przechowuje Pani/Pana dane osobowe od chwili ich pozyskania do najodleglejszego momentu, w którym następuje wykonanie umowy i dopełnienie przez Administratora wszelkich wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym m.in. obowiązków rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa podatkowego.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Administrator danych osobowych oświadcza, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające, w tym m.in. podmiot, który prowadzi sprawy rachunkowe i podatkowe Administratora i pełni względem niego rolę podmiotu przetwarzającego.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;

b. zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c. zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;

d. zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;

e. zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;

f. zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g. zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;

h. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy odmówi Pani/Pan podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy staje się niemożliwe.

8. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z Pani/Pana danymi nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9.  W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

Kontakt z Administratorem w Sprawach Związanych z Ochroną Danych Osobowych

Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. na adres e–mail: rodo (@) gppl.pl.

Korzystanie ze strony gppl.eu:

Wersja Podstawowa Strony

Korzystanie z podstawowej wersji strony internetowej https://gppl.eu nie wymaga podania danych osobowych, wyjątek stanowi korzystanie z formularzy:

  • Formularza Kontaktowego na stronie Kontakt
  • Formularza Kontaktowego dla Pracowników na stronie Dla Pracowników
  • Formularzy Aplikacyjnych umieszczonych przy aktualnych ogłoszeniach o pracę dostępnych na stronie Praca

Formularze

Wysłanie Formularza Kontaktowego, Formularza Kontaktowego dla Pracowników i Formularzy Aplikacyjnych wymaga podania swoich danych osobowych. Dane, które należy uzupełnić to imię, nazwisko, numer telefonu i email. Dane osobowe udostępnione Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. traktowane są jako poufne. Dane osobowe użytkowników strony zawarte w formularzach kontaktowych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji świadczonych usług i w celach wskazanych w formularzach kontaktowych. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników niniejszej strony, w prawnie usprawiedliwionych celach.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zapewniamy użytkownikom strony https://gppl.eu swobodny dostęp do danych osobowych, poprawianie ich oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.