Ochrona Danych Osobowych – RODO

Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych we wszelkich wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem witryny https://gppl.eu oraz przesyłanych do i ze skrzynek emailowych w domenie @gppl.pl lub @gppl.eu, w tym danych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres email ich adresatów jest firma Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o., ul. Foksal 10E, 00-366 Warszawa. Do każdej wiadomości, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) dołączona jest informacja o ochronie danych osobowych wraz z linkiem do niniejszej strony, na której opublikowana jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym m. in. imienia, nazwiska, adresu, adresu internetowego, numeru telefonu, NIP jest Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o., ul. Foksal 10E, 00-366 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, natomiast nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem rodo (@) gppl.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów: art. 6 ust.1 lit. a), b), c), d) i f) RODO, a więc:

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przechowuje Pani/Pana dane osobowe od chwili ich pozyskania do najodleglejszego momentu, w którym następuje wykonanie umowy i dopełnienie przez Administratora wszelkich wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym m.in. obowiązków rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa podatkowego.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Administrator danych osobowych oświadcza, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające, w tym m.in. podmiot, który prowadzi sprawy rachunkowe i podatkowe Administratora i pełni względem niego rolę podmiotu przetwarzającego.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;

b. zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c. zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;

d. zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;

e. zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;

f. zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g. zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;

h. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy odmówi Pani/Pan podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy staje się niemożliwe.

8. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z Pani/Pana danymi nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9.  W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

Kontakt z Administratorem w Sprawach Związanych z Ochroną Danych Osobowych

Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. na adres e–mail: rodo (@) gppl.pl.

Korzystanie ze strony gppl.eu:

Wersja Podstawowa Strony

Korzystanie z podstawowej wersji strony internetowej https://gppl.eu nie wymaga podania danych osobowych, wyjątek stanowi korzystanie z formularzy:

Formularze

Wysłanie Formularza Kontaktowego, Formularza Kontaktowego dla Pracowników i Formularzy Aplikacyjnych wymaga podania swoich danych osobowych. Dane, które należy uzupełnić to imię, nazwisko, numer telefonu i email. Dane osobowe udostępnione Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. traktowane są jako poufne. Dane osobowe użytkowników strony zawarte w formularzach kontaktowych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji świadczonych usług i w celach wskazanych w formularzach kontaktowych. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników niniejszej strony, w prawnie usprawiedliwionych celach.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zapewniamy użytkownikom strony https://gppl.eu swobodny dostęp do danych osobowych, poprawianie ich oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Zgłoszenia nieprawidłowości (tzw. sygnaliści):

Z uwagi na surowe wymogi prawne i techniczne dotyczące procedury dokonywania i obsługi zgłoszeń Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. zlecił obsługę zgłoszeń nieprawidłowości w ramach niniejszej procedury podmiotowi zewnętrznemu, osobie wykonującej zawód zaufania publicznego. Obsługę tą świadczy radca prawny Maciej Żakiewicz z kancelarii ONECASE Radca Prawny Maciej Żakiewicz, ul. Filtrowa 30/2, 02-032 Warszawa (tel. 22 290 26 33, e-mail: kontakt@onecase.pl). 

Osoba, która chce zgłosić naruszenie dokonuje tego za pośrednictwem Panelu Zgłoszeń dla Sygnalistów udostępnionego przez ONECASE Radca Prawny Maciej Żakiewicz z siedzibą w Warszawie pod adresem: https://sygnalisci.onecase.pl uzupełniając formularz. 

Zgłoszenia mogą pozostać anonimowe lub w zależności od decyzji zgłaszającego mogą umożliwiać identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie.  

Zmiana ustawień przetwarzania danych osobowych

Zmień swoje ustawienia prywatności
Uwaga! Po zmianie ustawień należy odświeżyć stronę

Change your privacy settings
Attention! After changing the settings, refresh the page