Celem Programu Poleceń Pracowniczych jest zachęcenie pracowników Gebrueder Peitz Polska do rekomendowania kandydatów, którzy spełniają wymagane kryteria rekrutacyjne i pasują do kultury organizacyjnej firmy. Dzięki Programowi Poleceń Pracowniczych pracownicy aktywnie wspierają proces rekrutacji oraz stają się ambasadorami firmy na zewnątrz.

Każdy pracownik, zatrudniony w Gebrueder Peitz może otrzymać bonus w ramach Programu Poleceń Pracowniczych. Warunkiem otrzymania bonusu jest polecenie kandydata, który przejdzie przez proces rekrutacji, zostanie zatrudniony i przepracuje w Gebrueder Peitz Polska min. 3 miesiące. Wówczas polecający otrzyma bonus w wysokości 1000zł, a po kolejnych 3 miesiącach kolejny 1000 zł. Uprawnienie do otrzymania bonusu pracownik polecający nabywa z chwilą upływu trzymiesięcznego i sześciomiesięcznego okresu zatrudnienie pracownika rekomendowanego. Dodatkowym warunkiem wypłaty bonusu jest pozostawanie przez pracownika polecającego w stosunku pracy z Gebrueder Peitz Polska w dniu powstania po stronie tego pracownika uprawnienia do otrzymania bonusu.

Wolne stanowiska są komunikowane przez Dział Personalny poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych, na stronie gppl.pl.eu/praca, w mediach społecznościowych oraz przez współpracujące z Gebrueder Peitz Polska portale jak: pracuj.pl, itd

Każdy pracownik Gebrueder Peitz Polska może polecić kandydata do pracy poprzez czytelne uzupełnienie formularza i załączenia CV wraz z danymi kontaktowymi. Z Programu Poleceń Pracowniczych wyłączeni są wszyscy zarządzający pracownikami oraz dział Kadr. Udział w Programie Poleceń Pracowniczych jest dobrowolny. Liczba polecanych osób jest nieograniczona. Polecony kandydat przechodzi standardowy proces rekrutacji. Pracownik polecający nie może uczestniczyć w rekrutacji polecanego kandydata. Jeśli polecany kandydat zaaplikował poprzez inne źródło (stronę internetową, zostawienie CV w skrzynce na portierni itp.), liczy się kolejność zgłoszenia. Polecony kandydat powinien przepracować w Gebrueder Peitz Polska min. 3 miesiące. W ten okres nie wliczają się urlopy bezpłatne, zwolnienia lekarskie dłuższe niż 2 tygodnie, urlopy wychowawcze, okres tymczasowego aresztowania.  Bonus dla pracownika polecającego jest wypłacany wraz z wynagrodzeniem, po przepracowaniu przez polecanego pracownika 3 miesięcy i 6 miesięcy, licząc do zakończenia miesiąca. Przykład: kandydat podjął pracę 15 stycznia. Polecający pracownik otrzyma bonus w ramach PPP wraz z wynagrodzeniem za kwiecień i lipiec.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem kadr.

Szanowni Państwo, 

Koleżanki i Koledzy, 

w imieniu swoim, pozostałych Członków Zarządu, Kierownictwa oraz wszystkich Pracowników naszej firmy mam zaszczyt podziękować Panom

 • Wojciechowi L.
 • Adamowi P.
 • Krzysztofowi W.
 • Marcinowi Z.
 • Sewerynowi A.

za 15 lat pracy zawodowej w naszej firmie, a Panom

 • Piotrowi W.
 • Krzysztofowi P.
 • Rafałowi S.
 • Robertowi Ś.
 • Arkadiuszowi B.
 • Adamowi K.
 • Łukaszowi K.
 • Sebastianowi K.

za 10 lat pracy zawodowej w naszej firmie.

Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu, podsumowania. Chciałabym żebyście podsumowując wasze kariery wzięli pod uwagę, oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, awansów, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomagacie w codziennej pracy służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Przeżyliście wspólnie z naszą firmą wiele różnych momentów. Mamy za sobą zarówno wspaniałe czasy jak i trudniejsze chwile. Dla Was, niezależnie od tego co działo się dookoła, zawsze najważniejsza była sumienność w pracy.

Panowie! Dziękujemy wam za te lata, za wasze poświęcenie, zaangażowanie i lojalność oraz trud włożony w pracę w naszym przedsiębiorstwie.

Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostaję z wyrazami szacunku

Liliana Derkowska, Dyrektor Zarządu

Szanowni Państwo,

Pracownicy GPPL,  

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanym potocznie RODO, przekazujemy Państwu krótką informację o tym czym jest RODO, jakie dane osobowe przetwarzane są w Naszej firmie oraz jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z nowymi przepisami.

CZYM JEST RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadzonego w celu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej której tożsamość można ustalić na podstawie wskazanych danych. Danymi osobowymi będą więc takie informacje jak np. imię, nazwisko czy numer identyfikacyjny.  

CZYM JEST PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie danych osobowych to każda operacja wykonywana ze wskazanymi danymi taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie,  usuwanie lub niszczenie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych, a więc decyduje o ich wykorzystaniu. W związku z zatrudnieniem w Naszej firmie administratorem Twoich danych osobowych jest Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-366) przy ul. Foksal 10E.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

po pierwsze – w celach związanych z obowiązkami Firmy jako Twojego pracodawcy, takich jak prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz płacowej, czy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

po drugie – w celach związanych z działalnością gospodarczą Firmy, takich jak odpowiednie dokumentowanie procesów produkcji, zabezpieczenie interesów Firmy, czy zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującym się na terenie zakładu pracy.

CZY ADMINISTRATOR MA JAKIEŚ OBOWIĄZKI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Na Administratorze danych ciąży przede wszystkim obowiązek zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz należytego zabezpieczenia danych m. in. przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosunkiem pracy to ustawodawca określa czas, przez który pracodawca zobowiązany jest przechowywać określone dane. W przypadku np. akt osobowych pracownika jest to okres 50 lat.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych “prawo do bycia zapomnianym”
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GPPL

Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. jako administrator Twoich danych osobowych podjął wszystkie niezbędne działania – organizacyjne i prawne – mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie procesu przetwarzania danych osobowych w firmie.

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych w GPPL prosimy o kontakt z Panem Maciejem Żakiewiczem (m.zakiewicz@gppl.pl).